Polityka prywatności - Electroszop.pl

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja Polityki Prywatności 20 luty 2021 rok

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Aleksander Kaim Web Bulls, NIP: 5833419889 (dalej „Sprzedawca”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Sprzedawca ustala sposoby i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie. Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika.
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o Przetwarzaniu rozumie się przez to wszelkie czynności dokonywane na danych osobowych.
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o Sklepie Internetowym rozumie się przez to Sklep Internetowy działający pod domeną: www.electroszop.pl
 4. Rejestrując Konto w Sklepie Internetowym lub dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie i Załącznikach.
 5. Administrator danych osobowych informuje niniejszym, że
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy między Użytkownikiem i Sprzedawcą,
  2. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  3. podane dane będę przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na utrzymywaniu konta Użytkownika oraz w celu realizacji poszczególnych umów sprzedaży dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 roku i zgodnie z treścią tego rozporządzenia,
  4. dane osobowe będę przechowywane przez okres okres trwania ww. umów i przez 7 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub wykonaniu danej umowy,
  5. ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w szczególności zaś przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 roku
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Sprzedawcę w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja Konta, zakup Towaru oraz wykonywania innych działań związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług Sklepu Internetowego.
 7. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego i usług z nią powiązanych (w tym operatora płatności i usług dostawy Towaru), możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu.
 8. Klikając w odnośniki (linki) zamieszczone w Sklepie Internetowym Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty zewnętrzne. Proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w tych podmiotach odbywa się na zasadach określonych w politykach prywatności tych podmiotów.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika lub też dokonanie zakupu Towaru bez zakładania Konta, wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Dane te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz adres korespondencyjny. W przypadku logowania się do Sklepu Internetowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez inne podmioty Sprzedawca pozyskuje dane osobowe od podmiotu zewnętrznego na potrzeby takiego logowania.
 2. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy i dokonywanie płatności za dokonane w ramach Sklepu Internetowego zakupy również w sytuacji gdy Użytkownik nie posiada w Sklepie Internetowym zarejestrowanego Konta. Za informacje zamieszczane przez Użytkownika w komentarzach oraz prywatnych wiadomościach Sprzedawca nie odpowiada.
 3. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem i zrealizowania procesu jego obsługi.
 4. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu Internetowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia Sprzedawcy kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Sprzedawca jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. Sprzedawca może też analizować i blokować za pomocą odpowiedniego oprogramowania komentarze, w szczególności jeśli zawierają one spam lub zawierają niedozwolone treści.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do automatycznego rejestrowania i pozyskiwania danych przekazywanych przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj i wersję oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numery identyfikacyjne urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane podmiotów zewnętrznych.
 7. Za pośrednictwem ankiet, które mogą być przesyłane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na Platformie, Sprzedawca zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Sklepu Internetowego do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Sprzedawcy jest dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

III WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH.

 1. Sprzedawca przetwarza tj. m.in. analizuje, zbiera i przechowuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. zakładanie i zarządzanie Konta Użytkownika,
  2. obsługi zakupów i płatności Użytkownika i obsługi jego Konta w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
  3. dostosowywanie poszczególnych ofert i kategorii ofert na podstawie aktywności Użytkownika,
  4. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz   przeglądane oferty,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,
  6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, działaniami marketingowymi,
  7. przeprowadzanie badań i analiz Sklepu Internetowego między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających oraz Użytkowników,
  8. realizacja umów zawartych przez Użytkownika,
  9. obsługa reklamacji,
  10. obsługa próśb, wniosków i zapytań Użytkowników,
  11. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  12. zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  13. wsparcie dla usług kredytowych i wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;
  14. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  15. w celach statystycznych i archiwizacyjnych,
  16. dopasowania reklam zgodnie z przeglądanymi treściami,
  17. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Sklepu Internetowego lub usług bądź towarów osób trzecich;
 2. Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie Internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

IV UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Sprzedawca nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. Sprzedawca może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty.
  2. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym w tym również w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Sprzedawca zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nabywcę, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca ze względu na możliwość użycia mechanizmu Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników Sklepu Internetowego nie noszą znamion zachowań systemów automatycznych (botów). Z tego względu Sprzedawca może ujawnić Google Inc. adres IP Użytkownika.
 4. Sprzedawca może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Sprzedawcę lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 5. Podmioty zewnętrzne, do których ma zastosowanie rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od Sprzedawcy danych osobowych Użytkowników, są zobowiązane spełnić wobec Użytkowników wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień.

V PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca przesyła (po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości) kopię danych.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych tylko do ich przechowywania.
 4. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca przesyła mu lub podmiotowi przez niego wskazanemu komplet danych Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych. Po skorzystaniu z tego prawa i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zaprzestania profilowania danych Użytkownik winien wylogować się ze swojego konta oraz wyczyścić pliki cookies.
 6. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych.
 7. Część podmiotów zewnętrznych świadczących swoje usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności Google Adwords, pozwalają Użytkownikom na dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
 8. Większość przeglądarek desktopowych i mobilnych udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika.

VI BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Sprzedawcę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa dla zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.VII KONTAKT

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

VIII ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W razie konieczności Sprzedawca może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

IX. PLIKI COOKIES

Sprzedawca może gromadzić w ramach usług Sklepu Internetowego dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Szczegóły wykorzystania plików cookies są zawarte w załączniku Polityka plików cookies.

Polityka plików “cookies” Sklepu Internetowego działającego pod domeną: electroszop.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Poza plikami cookies Sklep Internetowy zbiera o użytkowniku informacje opisane szczegółowo w Polityce Prywatności.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Sprzedawca wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Sprzedawca stosuje wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Sprzedawca  informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Sklepu Internetowego.
 9. Pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” , zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.