Regulamin - Electroszop.pl

Regulamin

Ostatnia modyfikacja regulaminu 20 luty 2021 rok.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod domeną:  electroszop.pl oraz warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem tego sklepu.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunki świadczenia usług przez Sklep Internetowy na rzecz niektórych podmiotów mogą być ustalane indywidualnie oraz odbiegać od postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wymagania techniczne. Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczna jest przeglądarka internetowa Chrome w wersji 15 lub wyższej, Firefox w wersji 8.0 lub wyższej, lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, oraz podłączenie do sieci internet.

II. DEFINICJE.

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy funkcjonujący pod domeną: electroszop.pl prowadzony przez Aleksander Kaim Web Bulls NIP: 5833419889
 2. Sprzedawca – Aleksander Kaim Web Bulls, NIP: 5833419889
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Konto – indywidualne konto w Sklepie Internetowym zaopatrzone w login i hasło, zawierające dane Użytkownika oraz informacje związane z korzystaniem przez niego
 5. Towar – rzecz, usługa, prawo sprzedane lub wystawione do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 6. Transakcje – umowy zawarte między Sprzedawcą a Użytkownikiem w ramach Sklepu Internetowego
 7. Operator Płatności – portale: DotPay.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin oraz załączniki do niego.

III. KONTA, UŻYTKOWNICY I REJESTRACJA

 1. W przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem dokonania przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i załącznikami do niego.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest wskazanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji Użytkownika. W przypadku jeżeli Użytkownik będzie chciał otrzymywać faktury, niezbędne jest dodatkowo podanie wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
 4. Sklep Internetowy może umożliwić dokonanie rejestracji Konta (oraz późniejsze logowanie się na to konto) za pośrednictwem zewnętrznych serwisów takich jak Google , Facebook i innych podobnych.
 5. Rejestracja Konta w  Sklepie Internetowym następuje po wprowadzeniu danych Użytkowania i akceptacji Regulaminu.
 6. Użytkownik może posiadać w Sklepie Internetowym tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga uprzedniego uzyskania przez Użytkownika zgody Sprzedawcy.
 7. Naruszenie zakazu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej stanowi podstawę do usunięcia obu Kont Użytkownika.
 8. Użytkownikami Sklepu Internetowego i podmiotami rejestrującymi Konto mogą być:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 9. Na koniec procesu rejestracji Konta na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje przesłana wiadomość wskazująca na sposób potwierdzenia rejestracji.
 10. W przypadku zmiany danych Użytkownika ma on obowiązek niezwłocznie dokonać aktualizacji swojego Konta. Do aktualizacji takich danych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące rejestracji Konta.
 11. Posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi, niepełnymi lub nieaktualnymi danymi stanowi podstawę do odmowy rejestracji Konta lub tez do usunięcia Konta.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w Sklepie Internetowym poprzez zalogowanie się z użyciem loginu oraz hasła. Logowanie do Sklepu Internetowego za pośrednictwem usług zewnętrznych oraz za pośrednictwem innych serwisów (takich jak Facebook i Google) powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego.
 13. Zakazane jest udostępnianie Kont osobom trzecim oraz korzystanie z cudzych Kont.
 14. Konta Użytkowników są niezbywalne.
 15. Dostęp zautomatyzowany do Sklepu Internetowego wymaga posiadania uprzedniej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest w szczególności używanie takich narzędzi jak roboty indeksujący, boty, lub innych podobnych rozwiązań technicznych lub informatycznych.
 16. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Sprzedawcę jeżeli w ciągu 2 lat Użytkownik nie złożył żadnego zamówienia.
 17. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Sprzedawcę jeżeli Użytkownik łamie postanowienia niniejszego regulaminu.
 18. Rejestracja Konta przez Użytkownika jest bezpłatna. Jej skutkiem jest zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na utrzymywaniu takiego konta. Usunięcie Konta przez Użytkownika lub Sprzedawce jest równoznaczne z wypowiedzeniem tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników zarówno w treściach publikowanych w ramach ich Kont, komentarzy pod produktami jak i w ramach wszelkiej komunikacji dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. wypowiedzi, informacji i oświadczeń niezgodnych z prawem,
  2. wulgaryzmów, treści pornograficznych, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, przemocy treści rasistowskich, ksenofobicznych i innych podobnych oraz treści naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
  3. odnośników do innych platform sprzedażowych, porównywarek cen lub innych podmiotów, których działalność może mieć charakter konkurencyjny względem Sprzedawcy,
  4. danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na blokadę lub/i usunięcie opublikowanych przez niego treści, gdy w ocenie Sprzedawcy doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, oraz w przypadku gdy ta sama treść została opublikowana przez Użytkownika wielokrotnie. W szczególności Sprzedawca ma prawo do usunięcia lub modyfikacji całości lub części treści gdy:
  1. wypowiedź stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tego samego przedmiotu,
  2. wypowiedź odnosi się do innego podmiotu niż opiniowany,
  3. treść wypowiedzi wskazuje, że została ona wystawiona za pośrednictwem systemu zautomatyzowanego,
  4. narusza obowiązujące przepisy prawa, lub/i tajemnice przedsiębiorstwa.
 3. Użytkownik jest zobowiązany przy odbiorze Towaru sprawdzić stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia lub niekompletności przesyłki Użytkownik winien zażądać od kuriera spisania protokołu szkody, wykonać we własnym zakresie dokumentację fotograficzną stanu opakowania i Towaru oraz o ile będzie to konieczne dokonać innych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy przesyłki.

V. SPRZEDAŻ

 1. Podane w ramach Sklepu Internetowego ceny są cenami brutto i są wyrażone w walucie polskiej.
 2. Warunkiem dokonania sprzedaży Towaru jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia zawierającego:
  1. dane niezbędne do przesłania mu zakupionego Towaru,
  2. oświadczenie o wyborze sposobu płatności,
  3. oświadczenie o wyborze sposobu dostarczenia Towaru,
  4. telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem wysłania Użytkownikowi Towaru jest dokonanie przez Użytkownika zapłaty za Towar, za wyjątkiem sytuacji gdy w stosunku do danego Towaru Sprzedawca umożliwia zapłatę za pobraniem pocztowym i Użytkownik składając zamówienie wybrał taką opcję.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym następuje poprzez kliknięcie na stosowny przycisk na stronie internetowej, który pojawia się po zakończeniu procesu dodawania towarów do koszyka Użytkownika.
 5. Wysyłka Towaru następuje niezwłocznie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by wysyłka Towaru nastąpiła nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty (lub w przypadku sprzedaży za pobraniem od momentu złożenia zamówienia). Termin ten może ulec wydłużeniu zwłaszcza w sytuacji gdy dany Towar musi zostać sprowadzony przez Sprzedawcę z zagranicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów termin ten nie może być jednak nigdy dłuższy niż 30 dni.
 6. W przypadku jeżeli Towar mimo wysłania nie zostanie dostarczony Użytkownikowi z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje to rozwiązania umowy między stronami zaś Towar może mu zostać ponownie przesłany na jego koszt.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności zawartą w Załączniku  do niniejszego regulaminu oraz obwiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik, który otrzymał informacje dotyczące innego Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego  zobowiązany jest nie ujawniać tych informacji osobom trzecim. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych czy marketingowych.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym.
 2. Każdy nowy produkt zakupiony w Sklepie Internetowym jest objęty terminem 12 miesięcznej gwarancji sprzedawcy liczonej od momentu zakupu.
 3. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym (pobierz formularz), lub bezpośrednio na adres email sklep@electroszop.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz sprecyzowanie roszczenia Użytkownika względem Sprzedawcy (naprawa, wymiana Towaru na nowy, zwrot ceny itp). Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Odstąpienie może być złożone w dowolnej formie, również poprzez wysłanie pocztą wypełnionego formularza odstąpienia, który razem z odpowiednim pouczeniem stanowią Załącznik do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy). Zwrot następuje niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Sprzedawcy o wykonaniu prawa odstąpienia. Warunkiem zwrotu płatności jest odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.

IX. KLAUZULA SALWATORYJNA.

 1. W przypadku, jeżeli któreś postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu lub załączników Sprzedawca poinformuje o tym Użytkowników na stronach Sklepu Internetowego oraz w razie potrzeby z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy email Użytkowników.
 2. Zmiany, o których mowa ust. 1 powyżej wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę
 3. W przypadku braku akceptacji dla nowego Regulaminu, Użytkownik winien rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez likwidację swojego Konta. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tego uprawnienia poczytuje się, że wyraził zgodę na dalsze trwanie umowy na zasadach określonych w nowym Regulaminie.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami zawartymi w załącznikach lub innych regulaminach wydanych przez Sprzedawcę, pierwszeństwo mają postanowienia załączników lub odrębnych regulaminów – chyba że postanowiono wprost inaczej.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami umowy rozstrzygane są przez właściwy polski sąd powszechny. W przypadku sporów wynikających z umów, których Stroną nie jest konsument Sądem właściwym będzie wedle wyboru Sprzedającego Sąd właściwy miejscowo ze względu na jego siedzibę lub też Sąd właściwy miejscowo dla miasta Gdańsk
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platform internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 9. Nagłówki zawarte w niniejszej umowie mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na znaczenie i interpretację treści Regulaminu.
 10. Niewykorzystanie lub opóźnione wykorzystanie przez Sprzedawcę praw wynikających z niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a częściowe lub jednorazowe skorzystania z danego prawa nie wyłącza możliwości wykorzystania tego prawa w przyszłości.